Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic (KO2011 ARINKA)
Programme funding: 1 528 207      Total budget: 1 698 008
Duration: 15.10.2018 – 31.10.2021
Call for proposal: 2nd call for proposal 
Type of the project: Standard Project 
Priority axis: 2. Fluent mobility of people, goods and knowledge 
Thematic objective: 7. Improvement of accessibility to the regions, development of sustainable and climate-proof transport and communication networks and systems 

Jernbanen har en sentral rolle i Kolarctic regionen og muliggjør at malm, tømmer, varer og passasjerer kan transporteres både i og ut av regionen. I Europa og Kolarctic regionen er det et økende krav til jernbanen må utnyttes bedre gjennom tyngre, lengre, raskere og flere togavganger. Samtidig er det høye krav til jernbanens oppe-tid og punktlighet. Dette innebærer at baneinfrastrukturen være tilstrekkelig dimensjonert og driftet slik at mennesker, gods og varer blir levert i tide, året rundt.

Store deler av Kolarctic Programmet (som omfatter Nordkalotten og Nord-vest Russland) ligger i arktisk og sub-arktisk klimasone. Hele området er karakterisert av store ubebodde strekninger av villmark og uberørt natur. Det meste av området ligge i den boreale barmarksonen og med tundra i de nordlige deler av regionen. De ulike landene i regionen har det til felles at jernbanene ofte er bygget øde områder, langt fra befolkning og veiforbindelser, i tillegg har man også i denne regionen et krevende klima, spesielt om vinteren, med lave temperaturer, permafrost, snø- og is, kraftige vinder/ snøfokk samt mange måneder med mørketid. Dette medfører at jernbanedrift er svært utfordrende, og som stiller både togselskaper, jernbaneinfrastrukturen samt menneskene som skal drifte og vedlikeholde banen på store prøver.

Jernbanene i Kolarctic regionen, som omfatter banene på Nordkalotten og Nord-Vest Russland, er bygget på slutten av 1800-tall og tidlig 1900-tall. Til tross for at banene opp i gjennom årene har blitt oppgradert, består store deler av banens underbygning av materialer fra tiden da banene ble bygget. Det er derfor en mismatch mellom den eksisterende infrastrukturen og den forventede økningen av trafikken på banen. Økte belastninger på banen innebærer også større slitasje, noe som igjen innebærer hyppigere feil og mer omfattende vedlikehold. Forbedret oppetid og punktlighet vil dessuten kreve overvåkningssystem slik at feil kan avdekkes tidligere samt at vedlikehold og reparasjoner kan gjennomføres til rett tid og på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Prosjektet Arctic Railway Infrastructure in Kolarctic – ARINKA er etablert som et Kolarctic CBC 2014-2020 prosjekt med partnere fra både universitets- og instituttsektoren og jernbaneselskaper i Norge, Sverige, Finland og Nord-vest Russland. Prosjektet tar sikte på å utveksle jernbaneteknisk kunnskap og beste-praksis-løsninger på tvers av landegrensene med målsetting om å gjøre jernbanen i Kolarctic regionen mer driftssikker gjennom robuste jernbaneinfrastrukturløsninger, et mer kostnadseffektivt vedlikehold samt gjennom overvåkning av jernbanen ved hjelp av avansert monitorering- og sensorteknologiløsninger.

Prosjektet er inndelt i følgende fem arbeidspakker:

 • WP 1 – Management & Coordination
 • WP 2 – Competence building and cross border experience transfer
 • WP 3 – Railway Infrastruture (Track components & Sub structure)
 • WP 4 – Railway operations, maintenance and repair practices
 • WP 5 – Railway monitoring and sensoring technology

Prosjektet er sammensatt av en svært kompetent prosjektgruppe med partnere som har kompletterende kunnskaper innenfor de mest relevante jernbanetekniske fagområder. Prosjektet ledes av Northern Research Institute Narvik (Norut Narvik). Øvrige prosjektpartnere er:

 • Federal State Budget Educational Institute for Higher Educational “Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (PGUPS)”, St. Petersburg. Russia
 • Luleå University of Applied Scienses (LTU), Luleå, Sverige
 • Kola Science Center of the Russian Academy of Scienses, Apatity, Russland
 • Lapland University of Applied Sceience (LUAS), Kemi, Finland
 • Bane NOR, Region Nord, Narvik, Norway
 • Finnish Transportation Infrastructure Agency (FTIA – VÄYLÄ), Finland
 • Trafikverket, Luleå, Sverige
 • October Railway – Brach of Joint Stock Company “Russian Railways”, Russia

ARINKA prosjektet har en varighet på 36 måneder, med oppstart 15. oktober 2018 og skal avsluttes ved utgangen av oktober 2021. Prosjektet er finansiert gjennom Kolarctic CBC 2014 – 2020 Programmet som støtter samarbeid, mellom Nordkalotten og Nord-Vest Russland. Prosjektet er også delfinansiert av Nordland fylkeskommune og Region Norrbotten.